Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2016

california412
23:38
4254 2e63 390
Birthday Girl

December 02 2016

california412
15:41
6382 4f1e 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viadusz dusz
california412
15:41
california412
15:40
Praw­dzi­wa miłość jest wte­dy, gdy za­kochasz się w uśmie­chu, ale pokochasz także łzy.
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viamiodziio miodziio
california412
15:34
3110 aa0e 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viadudku dudku
california412
15:30
Człowiek zawsze, nawet w najbardziej beznadziejnej sytuacji, szuka nadziei, choćby to miał być jeden promil, to się go uczepi, bo tak jest skonstruowany.
— Moje córki krowy
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viazabka zabka
california412
15:30
Dzwonił do mnie rano, w dzień, czasem nawet w nocy i mówił podnieconym, niecierpliwym głosem: "Słuchaj, muszę  ci coś jak najprędzej opowiedzieć". I ja wiedziałam, że tym jednym zdaniem stawia mnie przed wszystkimi. (...) Bo to ja, a nie kto inny, miałam wysłuchać opowieści o jego sukcesie, porażce, wzruszeniu, planie lub pomyśle. Jako pierwsza. Absolutnie pierwsza. I to był dla mnie prawdziwy dowód miłości.
— Zespoły napięć, Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsanders sanders viazabka zabka
california412
15:30
9965 a986 390
jestem łatwopalna.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viazabka zabka
california412
15:25
7908 184b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatulele tulele
california412
15:17
Reposted frombluuu bluuu viazabka zabka
california412
15:15
5635 b31b 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viainyou inyou
california412
15:15
Reposted fromcouples couples viadusz dusz
california412
15:15
8216 55dc 390
Reposted fromscorpix scorpix viadusz dusz
california412
15:13
6825 9904 390
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viaanncey anncey
california412
15:13
Reposted fromonlyman onlyman viaanncey anncey
california412
15:13
Reposted frombluuu bluuu viaanncey anncey
15:10
2415 4b51 390
Reposted fromerial erial viaanncey anncey
california412
15:10
5264 d431 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanncey anncey
california412
15:10
3199 e485 390
Reposted fromonlyman onlyman viazapachsiana zapachsiana
california412
15:06
9167 b9b6 390
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viadusz dusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl